“การโอนลอย” ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

6320
0

โอนลอย คำที่ผู้คนทั่วไปรู้จักว่าเป็นหนึ่งในขั้นตอนการซื้อขายรถมือสอง ซึ่งบทความนี้พร้อมชี้แจงว่ามีเอกสารอะไรบ้างที่ต้องใช้ และควรตรวจเช็คอย่างไรให้ปลอดภัยสูงสุด

เชื่อหรือไม่ว่าหลายคนที่ต้องการซื้อขายรถมือสอง บางคนก็ไม่ทราบว่า “โอนลอย” มีวิธีการอย่างไรกันแน่ ซึ่งความจริงนั้นเป็นการอำนวยความสะดวกระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายรถยนต์ ไม่ว่าจะซื้อรถผ่านเต้นท์หรือขายด้วยด้วยตนเอง คุณก็สามารถใช้วิธีการนี้ได้ทั้งนั้น

หากว่ากันตามนิยามที่กรมการขนส่งทางบกได้ระบุไว้ “การโอนลอย” หมายถึง การที่เจ้าของรถได้ทำการขายรถพร้อมกับรับเงินจากผู้ซื้อแล้ว จากนั้นจึงทำการเตรียมเอกสารสำคัญแล้วลงนามลายมือชื่อ ทั้งเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ และเอกสารใบมอบอำนาจ พร้อมกับเล่มทะเบียนตัวจริง โดยมิได้ดำเนินการทางทะเบียนที่สำนักงานขนส่ง แต่ให้ฝ่ายผู้ซื้อรถต่อนำไปดำเนินธุรกรรมแต่เพียงผู้เดียวแทน

เทคนิคการตรวจสอบเล่มทะเบียนและเอกสารโอนลอยของผู้ขาย

– เลขทะเบียนต้องตรงกับป้ายทะเบียน
– ปีจดทะเบียนต้องตรงกับโมเดลปีของรถคันนั้นๆ
– สี, หมายเลขเครื่อง, หมายเลขตัวถัง ต้องตรงกับป้ายที่แสดงอยู่บนรถยนต์คันซื้อขาย
– ชื่อเจ้าของรถหรือผู้ถือกรรมสิทธิ์ ต้องมีเลขบัตรฯ ที่อยู่ ตรงตามเอกสารที่ผู้ขายมอบให้
– มีการต่อภาษี พรบ. ครบทุกปี ดูได้จากรายการเสียภาษีในหน้า 16-17
– ตรวจสอบรายการบันทึกในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรถ อาทิ การแจ้งย้าย แจ้งเปลี่ยนสี เปลี่ยนหมายเลขเครื่อง
– ลายมือชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ ต้องมีการเซ็นลงนามชัดเจน และตรงกับในเอกสารโอนลอยที่ให้ไว้

เอกสารสำคัญที่ต้องใช้เพื่อให้การโอนลอยปลอดภัยสูงสุด

– หนังสือสัญญาซื้อขายรถยนต์ (ระบุวันที่, รายละเอียดผู้ขาย, รายละเอียดผู้ซื้อ, ราคารถ, กำหนดการวางมัดจำ และวันรับรถ ค่าใช้จ่ายในการโอนว่าใครเป็นคนรับผิดชอบ และลงชื่อผู้ขาย ผู้ซื้อ และพยาน)
– แบบคำขอและรับโอนของกรมการขนส่งทางบก (ระบุข้อมูลให้ตรงกับในหนังสือสัญญาซื้อขาย)
– สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ขาย (ข้อมูลที่ระบุภายในเอกสารต้องตรงตามบัตรประชาชน และไม่หมดอายุ ส่วนทะเบียนบ้านต้องไม่มีการแจ้งย้าย จากนั้นให้ผู้ขายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
– หนังสือมอบอำนาจ (ต้องระบุว่ามีการมอบหมายให้ผู้รับเอกสารฉบับนี้ทำหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนรถ โดยใส่วันที่ ชื่อผู้มอบ และรับมอบอำนาจ กับพยาน จากนั้นค่อยคือปิดอากรสแตมป์ให้เรียบร้อย)
– หนังสือสำคัญอื่นของผู้ขาย อาทิ ใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุล ใบหย่า ใบมอบมรดก และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเอกสารสำคัญทางราชการ)
– หนังสือยินยอม ในกรณีที่ขอใช้ในกรุงเทพ หรือจังหวัดเดิมในทะเบียนรถ (ให้เจ้าของเดิมเซ็นยินยอมให้ใช้รถในทะเบียนบ้านเดิม หรือหาเจ้าบ้านที่มีชื่ออยู่ในเขตที่ต้องการขอใช้ทะเบียนรถ)
– ใบเสร็จอื่นๆ (ใบเสร็จค่าเปลี่ยนเครื่องยนต์, ใบเสร็จค่าเปลี่ยนสีรถยนต์, ใบวิศวกรรองรับการดัดแปลงรถยนต์ เป็นต้น)

ด้วยข้อมูลทั้งหมดที่เราได้นำเสนอบนบทความนี้ ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้คุณผู้อ่านที่ต้องการซื้อรถมือสองสักคัน สามารถตรวจสอบเอกสารการโอนลอยที่ผู้ขายได้จัดเตรียมไว้ให้ได้อย่างมั่นใจ และไม่ต้องโดนหลอกจนเสียทรัพย์สินและผิดกฎหมายโดยมิรู้ตัว