วิธีต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ช่วงโควิด-19 ไม่ต้องไปขนส่ง

69447
0
Online car renewal website page

การต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ช่วงโควิด-19 ระบาด มีวิธีการอย่างไรบ้าง ในบทความพร้อมอธิบายทุกขั้นตอนให้ผู้อ่านเข้าใจ และไปทำด้วยตนเองได้โดยง่าย

เจ้าของรถยนต์หลายรายเริ่มใกล้ถึงวันเสียภาษีประจำปี แต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 แพร่กระจายในขณะนี้ กรมการขนส่งทางบกไม่ได้เปิดรับต่อภาษีที่สำนักงาน ทั้งแบบปกติ และแบบเลื่อนล้อต่อภาษี ทว่าไม่ต้องกังวลใจไปเพราะวันนี้เราจะนำเสนอขั้นตอน ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ ที่ทั้งสะดวกและแสนง่ายดายด้วยตนเอง

Cars over the age of 7 can't renew the tax online.

1. รถอะไรบ้างที่ต่อภาษีรถออนไลน์ได้?

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าของรถยนต์และจักรยานยนต์ ทางขนส่งได้กำหนดไว้ว่ารถที่จะยื่นต่อภาษีออนไลน์ หากเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลต้องมีอายุไม่เกิน 7 ปี (รถกระบะบรรทุก, รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง และรถยนต์เกิน 7 ที่นั่ง) ส่วนรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลต้องมีอายุไม่เกิน 5 ปี เพราะถ้าเกินต้องนำรถไปตรวจสภาพกับทางตรอ. เสียก่อน จึงค่อยนำเอกสารยืนยันความสมบูรณ์ของรถไปยื่นที่สำนักงานขนส่งทุกเขต

เงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้อง

– รถต้องค้างชำระภาษีไม่เกิน 1 ปี (หากค้างชำระภาษีเกิน 1 ปี ให้ดำเนินการตรวจสภาพรถที่สถานตรวจสภาพรถ
เอกชนหรือตรอ. และยื่นชำระภาษีรถที่สำนักงานขนส่งจังหวัด/สาขา เท่านั้น)
– สามารถชำระภาษีรถล่วงหน้าก่อนสิ้นอายุภาษีได้ไม่เกิน 90 วัน
– ประเภทรถ รย.1 รย.2 และ รย.3 น้ำหนักรถไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม (ถ้าน้ำหนักรถเกิน 2,200 กิโลกรัม ให้
ดำเนินการตรวจสภาพรถและยื่นชำระภาษีรถที่สำนักงานขนส่งจังหวัด/สาขา เท่านั้น)
– รถที่ใช้เชื้อเพลิงแก๊สทุกชนิด (รถติดตั้งแก๊สให้ดำเนินการตรวจสภาพถังแก๊สตามประกาศกรมฯ และยื่น
ชำระภาษีรถที่สำนักงานขนส่งจังหวัด/สาขา เท่านั้น)
– รถทุกจังหวัดทะเบียน
– สถานะรถ “ปกติ” เท่านั้น
– รถที่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี/ ไม่ใช่รถของหน่วยงานราชการ
– รถที่ไม่ถูกอายัด (อายัดโดยระบบงานของกรมการขนส่งทางบก)

Department of Land Transport does not accept the Act. Through the online tax renewal system

2. พรบ. ต้องต่อออนไลน์แยกต่างหาก

เดิมทีกรมการขนส่งทางบกเปิดรับชำระภาษีออนไลน์ พร้อมกับมีช่องทางให้เจ้าของรถสามารถซื้อพรบ. ประจำปีได้ในคราวเดียวกัน ทว่าตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นมา ให้ผู้ยื่นชำระภาษีซื้อกรมธรรม์จากผู้ให้บริการภายนอก และนำข้อมูลมากรอกในระบบให้ถูกต้อง เพื่อประกอบการยื่นชำระภาษีรถประจำปีต่อไป

3. ขั้นตอนการชำระภาษีรถยนต์ออนไลน์

– Log-in เข้าสู่ระบบ
– ยื่นชำระภาษีรถยนต์ประจำปี ที่เมนู “ยื่นชำระภาษีรถยนต์ประจำปี”
– กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับรถ เพื่อลงทะเบียนรถ แล้วยื่นชำระภาษี
– กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานการเอาประกัน ตามพ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
(กรณี พ.ร.บ. ที่มีความคุ้มครองมากกว่า 3 เดือน) – เลือกช่องทางการชำระเงินเพียง 1 ช่องทาง ได้แก่
1. ชำระเงินโดยหักบัญชีเงินฝาก (ต้องมีบัญชีเงินฝากและเป็นสมาชิกใช้บริการโอนเงินผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตกับธนาคาร/สถาบันการเงิน)
2. ชำระเงินโดยบัตรเครดิต/บัตรเดบิต (เป็นผู้ถือบัตรเครดิต/บัตรเดบิต ที่มีสัญลักษณ์ VISA , Master Card และจำกัดเฉพาะบัตรของธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารกรุงเทพเท่านั้น)
3. ชำระเงินโดยพิมพ์ใบแจ้งชำระภาษีรถแล้วนำไปชำระเงิน ณ เคาน์เตอร์ ตู้ ATM หรือ Application
ของธนาคาร/สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ
– กรณีชำระเงินยังไม่สำเร็จ/ยังไม่ได้ชำระเงิน สามารถเปลี่ยนช่องทางการชำระเงิน ได้ที่เมนู “ตรวจสอบผล
การชำระภาษี/เปลี่ยนช่องทางชำระเงิน”

Online car tax payment methods

4. อัตราค่าบริการ

– ค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ รายการละ 32 บาท
– ค่าธรรมเนียมธนาคาร รายการละ 20 บาท (กรณีชำระผ่านเคาน์เตอร์บริการ หรือหักบัญชีเงินฝาก)
– ค่าธรรมเนียมการใช้บัตร 2% และ VAT 7% ของผลรวมยอดเงินทั้งหมด (กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต)

5. ตรวจสอบสถานะการดำเนินการ

– สามารถตรวจสอบสถานะการดำเนินการยื่นชำระภาษี สถานะการจัดส่งเอกสาร หมายเลข EMS เลข
กรมธรรม์ หรือปัญหาจากการยื่นชำระ ได้ที่เมนู “ตรวจสอบผลการชำระภาษี/เปลี่ยนช่องทางชำระเงิน”
นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงิน โดยคลิกที่ ปุ่มเครื่องหมายพิมพ์ จะแสดงรายละเอียดการ
ชำระเงินเป็นราย Reference
– กรมการขนส่งทางบก จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี และสมุดกรมธรรม์ พ.ร.บ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ให้ผู้ชำระเงินทางไปรษณีย์ตามที่อยู่จัดส่งเอกสารที่กรอกผ่านหน้าเว็บไซต์
– เจ้าของรถสามารถนำใบคู่มือจดทะเบียนรถไปปรับบันทึกรายการชำระภาษีได้ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัด/
สาขา ทั่วประเทศ ภายหลังจากกรมการขนส่งทางบกมีประกาศเปิดทำการปกติเมื่อไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย

How to check the online car tax renewal status

 

6. ระยะเวลาดำเนินการ

กรณีที่ยื่นชำระภาษีตามขั้นตอนปกติ และไม่มีความผิดพลาดหรือต้องตรวจสอบเพิ่มเติม ใช้ระยะเวลาดำเนินการดังนี้

– เริ่มนับจากวันที่ชำระเงินภาษีรถผ่านธนาคาร/สถาบันการเงิน สำเร็จ
– ธนาคาร/สถาบันการเงิน จัดส่งข้อมูลการชำระภาษีและจำนวนเงินให้กรมฯ 1 วันทำการถัดไป
– กระบวนการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลและยอดเงินที่ชำระจากธนาคาร/สถาบัน
การเงิน 1-2 วันทำการ
– กระบวนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (ป้ายวงกลม) พร้อมจัดเตรียมเอกสารเพื่อนำส่งไปรษณีย์ หลังจาก
ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลและจำนวนเงินแล้ว 1-2 วันทำการ
– จัดส่งเอกสารให้กับผู้ชำระภาษีตามที่กรอกในเว็บไซต์โดยไปรษณีย์ ประมาณ 2-5 วันทำการ
** รวมระยะเวลาตั้งแต่ชำระเงินค่าภาษีสำเร็จถึงวันที่ได้รับเอกสารจากไปรษณีย์ ไม่เกิน 5 วันทำการ
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการ หมายเลข EMS หรือกรณีพบข้อผิดพลาด ได้ที่เว็บไซต์ ที่
เมนู “ตรวจสอบผลการชำระภาษี/เปลี่ยนช่องทางชำระเงิน”

เราหวังว่าทุกขั้นตอนในการต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้อ่านทุกท่านที่มีความประสงค์ ผ่านพ้นสถานการณ์ปัจจุบันพร้อมไปกับพวกเราทีมงาน TopGear Thailand โดยต่อจากนี้จะมีบทความดีๆ อะไรมานำเสนอนั้น ขอให้ติดตามอย่างใกล้ชิด

>> ต่อภาษี “เสาร์-อาทิตย์” ที่ไหนได้บ้าง?
>> ต่อใบขับขี่ออนไลน์ช่วงโควิด-19 ทำเองได้ไม่ต้องไปขนส่ง
>> รวมมาตรการพักชำระ “ค่าผ่อนรถ” ช่วงโควิด-19 มีที่ไหนบ้าง?